PU FOAM คืออะไร

PU FOAM ย่อมาจาก Polyurethane Foam หรือ ในภาษาไทยเรียกว่า โพลียูรีเทน โฟม ซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีมากที่สุด ในปัจจุบัน เมื่อเทียบคุณสมบัติกับฉนวนกันความร้อนชนิดอื่นๆ

PU FOAM เป็นฉนวนกันความร้อนในตระกูลโพลิเมอร์ ถูกผลิตออกมาในรูปแบบน้ำยาเคมีเหลว สามารถนำไปฉีดบริเวณพื้นผิวที่ต้องการได้ โดยใช้เครื่องจักรที่ออกแบบมาสำหรับงานพ้น PU FOAM โดยเฉพาะ

คุณสมบัติของ PU FOAM

1. PU FOAM สามารถป้องกันความร้อน-เย็น ได้

2. PU FOAM สามารถลดเสียงดัง ป้องกันเสียง เข้า-ออก ได้

3. PU FOAM ทนทานต่อกรด และ ด่าง

4. PU FOAM ไม่ลามไฟ

5. PU FOAM มีน้ำหนักเบา

6. PU FOAM มีความแข็งแรง ทนทาน

7. PU FOAM ไม่อุ้มน้ำ ไม่ซึมน้ำ

8. PU FOAM ไม่เป็นอาหารของสัตว์

9. PU FOAM สามารถยึดเกาะได้ทุกพื้นผิว

10. PU FOAM ไม่มีสารพิษเจือปน ปลอดภัยกับผู้บริโภค

 

PU FOAM คืออะไร

You May Also Like